محمدجو اد ابر ا هیمی

سفارش قرآن حزبی جهت وقف مرحومین

 

تحت نظارت شاپرکِ بانک مرکزی