منجی موسسه خیریه نیکوکار ان منتظر ان

با توجه به انجام عملیات بانکی مبلغ 500 تومان به عنوان کارمزد به مبلغ شما اضافه خواهد شد.

 

کمک به امور تبلیغات مراسم‌های مؤسسه

تحت نظارت شاپرکِ بانک مرکزی