منجی موسسه خیریه نیکوکار ان منتظر ان

با توجه به انجام عملیات بانکی مبلغ 500 تومان به عنوان کارمزد به مبلغ شما اضافه خواهد شد.

 

کمک به توسعه فضای مجازی مؤسسه (سایت، شبکه‌های اجتماعی، تولید نرم‌افزار و...)

تحت نظارت شاپرکِ بانک مرکزی