محمد شجا عی

با توجه به انجام عملیات بانکی مبلغ 500 تومان به عنوان کارمزد به مبلغ شما اضافه خواهد شد.

 

کمک به فعالیتهای تبلیغی بین‌المللی