محمد شجا عی

با توجه به انجام عملیات بانکی مبلغ 500 تومان به عنوان کارمزد به مبلغ شما اضافه خواهد شد.

 

کمک به فعالیتهای تبلیغی بین‌المللی

تحت نظارت شاپرکِ بانک مرکزی