موسسه موسسه خیریه و نیکوکاری زنجیره مهرماندگار

به منظور تامین هزینه های جاری تربیت و نگهداری ایتام موسسه خیریه زنجیره مهر ماندگار مبلغ پیشنهادی خود را درج و پرداخت کنید و ما را یاری نمایید.

 

کمک به هزینه های جاری تربیت و نگهداری ایتام زنجیره مهر ماندگار. از شما سپاسگزاریم