موسسه خیریه و نیکوکاری زنجیره مهرماندگار

باپرداخت وجه ذبح قربانی و عقیقه خود می توانید در تامین نیاز معیشتی ایتام و همچنین کمک به نیازمندان مناطق محروم همکاری کنید.

 

تامین نیازهای معیشتی نیازمندان مناطق محروم و ایتام زنجیره مهر ماندگار. از شما سپاسگزاریم.