خیریه نیکوکاری زنجیره مهرماندگار

به منظور تامین هزینه های نگهداری و درمان سالمندان بی سرپرست ، می توانید از طریق این درگاه با موسسه خیریه و نیکوکاری زنجیره مهر ماندگار همکاری نمایید. این موسسه آمادگی ارائه گزارش هزینه کرد فعالیت های خود را اعلام می نماید.

 

کمک به تامین هزینه های نگهداری و درمان سالمندان نیازمند و بی سرپرست. از شما سپاسگزاریم.